• Home
  • Office Bearers
Image

Dr Haneesh M M

President

Image

Dr. George Tukalan

Secretary

Image

Dr. Sachin Suresh

Treasurer

Sl.No President Secretery Year
1 Dr. M. A. Urumese Dr. A. K. Sabhapathy 1971 - 1974
2 Dr. V. K. Thomas Dr. Viswanathan Nair 1974 - 1975
3 Dr. V. K. Thomas Dr. T. K. V. Pathi 1975 - 1976
4 Dr. C. M. Joseph Dr. Thomas Moozhayil 1976 - 1977
5 Dr. Sudhakar Dr. Thomas Moozhayil 1977 - 1978
6 Dr. T. K. V. Pathi Dr. James Mathew 1978 - 1980
7 Dr. Joseph Kurien Dr. Thomas U Mampilly 1980 - 1982
8 Dr. C. M. Joseph Dr. Baboose Peter 1982 - 1983
9 Dr. M. D. Menon Dr. Baboose Peter 1983 - 1984
10 Dr. Santha Madhavan Dr. V. P. Kuriyipe 1984 - 1985
11 Dr. C. K. Bahuleyan Dr. N. S. D. Raju 1985 - 1986
12 Dr. I. S. Menon Dr. K. Sivadas 1986 - 1987
13 Dr. Bhaskara Kumar Warrier Dr. K. Narayanankutty 1987 - 1988
14 Dr. P. Sreekumar Dr. N. George Varghese 1988 - 1989
15 Dr. Sujith Vasudevan Dr. V. D. Pradeepkumar 1989 - 1990
16 Dr. E. T. Kuriakose Dr. Philip John 1990 - 1991
17 Dr. V. P. Kuriyipe Dr. Philip John 1991 - 1992
18 Dr. N. George Varghese Dr. Cyril Gabriel F 1992 - 1993
19 Dr. K. Sivadas Dr. K. Ajayakumar 1993 - 1995
20 Dr. K. Narayanankutty Dr. D. Narayanan Nayak 1995 - 1996
21 Dr. P. Ramakrishnan Dr. V. Benny Thomas 1996 - 1998
22 Dr. Philip John Dr. Abraham K Paul 1998 - 1999
23 Dr. Philip John Dr. V.Benny Thomas 1999 - 2000
24 Dr. V. D. Pradeepkukmar Dr. Vinod B. Nair 2000 - 2002
25 Dr. R. Govinda Shenoy Dr. Vinod B. Nair 2002 - 2003
26 Dr. M. Venugopal Dr. S. Sachidananda Kamath 2003 - 2004
27 Dr. K. Ajay Kumar Dr. Babu John Mathews 2004 - 2005
28 Dr. E. Varghese Mathew Dr. Abraham Varghese 2005 - 2006
29 Dr. V. Benny Thomas Dr. Augustine Thomas Mampilly 2006 - 2007
30 Dr. NSD Raju Dr. Sunil K Mathai 2007 - 2008
31 Dr. Abraham K Paul Dr. N. Dinesh 2008 - 2009
32 Dr. Joy Joseph Dr. Sunny P Orathel 2009 - 2010
33 Dr. Sachidananda Kamath Dr. M. Narayanan 2010 - 2011
34 Dr. Abraham Varghese Dr. Varghese Cherian 2011 - 2012
35 Dr. N. Dinesh Dr. M. I. Junaid Rahman 2012 - 2013
36 Dr. Babu John Mathews Dr. Rajeev Jayadevan 2013 - 2014
37 Dr. Sunny P Orathel Dr. Rajeev Jayadevan 2014 - 2015
38 Dr. Sunil K Mathai Dr. V. Madhu 2015 - 2016
39 Dr. M. Narayanan Dr. V. Madhu 2016 - 2017
40 Dr. Varghese Cherian Dr. M. M. Haneesh 2017 - 2018
41 Dr. M. I. Junaid Rahman Dr. M. M. Haneesh 2018 - 2019
42 Dr. Rajeev Jayadevan Dr. Salini Sudhindran 2019 - 2020
43 Dr. T. V. Ravi Dr. Athul Joseph Manuel 2020 - 2021
44 Dr. Maria Varghese Dr. Anitha Thilakan 2021 - 2022
45 Dr. S. Sreenivasa Kamath Dr. George Tukalan 2022 - 2023
46 Dr. Haneesh M M Dr. George Tukalan 2023 - 2024